Agencja Ochrony Mienia "Skorpion" założona została w Bydgoszczy w 1993 r. Działa na podstawie odnowionej koncesji nr L-2069/00 wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 18.12.2000 r. Agencja uzyskała w 1996 roku status zakładu pracy chronionej, co daje firmom nawiązującym współpracę z Agencją możliwość korzystania z ulg w opłatach na PFRON (podst. prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz. U. 1997.123.776 z późniejszymi zmianami).
Dzięki dwunastoletniej tradycji w ochronie obiektów różnego typu dysponujemy bogatym bagażem doświadczeń w zakresie organizowania systemów ochrony oraz doświadczoną kadrą kierowniczą, potrafiącą realizować postawione przez Zleceniodawcę zadania. Systematyczne szkolenie pracowników w zakresie powierzonych im obowiązków oraz znajomości przepisów ustawy o ochronie osób i mienia, jak również wyposażenie ich w niezbędne środki (umundurowanie, środki łączności, środki przymusu bezpośredniego) do realizacji postawionych zadań dają gwarancję solidnej, rzetelnej i efektywnej pracy.
© 2005 beIT